Orientering 2. juni 2020

Referatet kan ses og udskrives via dette link:

Henning Knudsen, Aksel Petersen, Dan Koustrup, Michael Nymand og Inger Nymand i fravær af Benny Pedersen pga. sygdom.


1. TDC har anmodet vandværket om hjælp til at finde ud af hvem der har beskadiget deres ledning ved nr. 190. Da det ikke er noget der vedkommer vandværket og vi med sikkerhed ikke har set hvem de har gjort det, skal de meddeles dette og evt. rette henvendelse til bygherren/ejer. Poul Henning sender svar til TDC.

2. Der er blevet udarbejdet en tilstandsrapport på vandværkets 2 boringer af brøndborefirmaet Awell. Vi har fået dokumenteret, at boringerne har det fint. Dog skal der monteres en ny kontakt i den ene brønd. Dan kontakter Helbo vedrørende dette.

3. Økonomi blev gennemgået af kassereren. Herunder restancer. Der er 7 andelshavere, der skal have afbrudt vandforsyningen samt 2 der skal sendes til advokat for inddrivelse af restance (deres vandforsyning er tidligere afbrudt). Michael kontakter Kolby og Advodan.

4. 15 andelshavere har ikke betalt rykkergebyr. Det er i alt et beløb på 2.300 kr. Rykkergebyret er på 100 kr. pr gang jf. vores takstblad. Vandværket har en udgift på 125 kr. pr. udsendelse, som vores regnskabskontor skal have for arbejdet med rykkerudsendelse.

5. Vandmålerne skal kontrolleres i 2022. Dette er et lovkrav. Dan kontakter Kamstrup for at bede dem lave en plan for denne kontrol.

6. Vedrørende behandling af henvendelser fra LER. I Bennys fravær er det Dan, der får henvendelsen, Aksel finder der aktuelle kort og returnerer det til Dan. Dan svarer på forespørgslen.

7. Det blev fastslået, at målerbrønden tilhører vandværket. Ved vandbrud er det ejeren, der skal betale for det vand der er løbet gennem vanduret. Vi vil fremsende et tegning af målerbrønden med de ventiler der skal lukkes for, når man forlader sit sommerhus for vinteren. Der er flere der ikke lukker begge ventiler – med risiko for frostsprængninger.

8. Der er ønske om en stor Kamstrupmåler til måling af råvand. Dan kontakter Kamstrup og Kolby for tilbud. Tilslutning til Trend venter til næste år.

Inger Nymand referent

Nyeste kommentarer

11.05 | 09:37

Referat af bestyrelses møde, bedes fremsendt ved fremkomst!